Алим вахар

Абурун алахъунрини агалкьунри са хизандик, хуьруьк ва райондик ваъ, гьакIни уьлкведик такабурвал, дамах кутазва. Дишегьлийрин суварин  вилик чаз кьве алим

Read more