Музыкадинни поэзиядин сувар бахшна

“Самур” Лезги Медениятдин Меркездин ва “Алам” журналдин тешкилатчивилелди Бакудин Жигьил Тамашачийрин Театрда шаир Билал Адилованни композитор Къагьриман Ибрагьимован санал туькIуьрунрин концерт кьиле фена.
Гььеле кьуд йис идалай вилик Билал Адилова, вичин шиирра, чи манидарвилин сенятда авай татугайвилер къалурна, абур арадай акъудунин важибвал къейдзавай. Шаирдин “Аваз хьурай Перизада япара”, “Хайи манияр” ва маса шиирра чи сегьнедал акъатзавай манийрин тематикадин ва гафарин кесибвиликай, авазрин чаз тахайвиликай чIехи са къалабулух авай. Эхиримжи вахтара чара халкьарин мелодийрал примитив лезги гафар эцигна “манияр” туькIуьрун саки адетдин гьалдиз элкъвенва. “Бес чи халкьдин манияр, абурун бинедаллаз теснифнавай ва теснифун герек тир манияр гьинва?” – суал вугузва шаирди. А вахтунда зани гьа и шииррин таъсирдик кваз жуван “Кьве шиирдикай веревирдер” макъалада алай вахтунда чи лезги манидарвилин сенятда ачухдаказ аквазвай проблемаяр къарагъарнавай. Вуч авун герек я, цIийиз туькIьурзавай манияр мана-метлебдин жигьетдайни, авазрин хайивилелди ва кьетенвилелди чи руьгьдиз мукьвабур хьун патал?
Вуч хъсан хьана, кьисметди кьве туькIуьрзавай кас – Билал Адилов ва Къагьриман Ибрагьимов – сад садал дуьшуьшарна. Абур кьведни хайи халкьдихъ, адан медeниятдихъ рикI кузвай ксар я. Гьавиляйни заз абурун санал кIвалахунин нетижада иер манияр арадал атуниз са шакни авачир.
Концертда ацукьна яб гудайла, за са гьакъикъат кьатIана: чи манидарвилин сенятдиз чIехи потенциал ава кьван! Герек тирди ам винел акъудун, меденият вилик тухун паталди кьулай шартIар туькIуьрун я.
Кьуд варз са проектдин винел кIвалахунилай 40-аз муьква мани арадал атанва. Авторри Бакуда гайи концертда, абур сад лагьай сеферда килигзавайбурун ихтиярдиз гана. Са куьруь вахтунда жуьреба тематикадин, вини дережадин манияр тесниф авун регьят кар туш. Амма килигзавайбурун капар ягъунри, антрактдин вахтунда ва гуьгъуьнай чахъ галаз рахунра, интернетдин чинра фикирар малумарзавайбурун рейери манияр виридан рикIивай хьуникай хабар гузва.
Концерт халис аншлагдив кьиле фена. Бакудин саки вири лезги интеллигенция залда авай. Иер сценарий, концерт тухузвайбурун тежриба ва манияр сегьнедал акъудинин пешекарвили концертдин программадин кьетIенвал мадни виниз ийизвай, залда авай инсанриз руьгьдин чIехи дад ва хвешивал гузвай.
Сад лагьай манидилай залда са романтика ва миливилин гьава гьатнавай.
Килигзавайбуру къейдзавайвал, ихьтин концерт эхиримжи 25 йисан къене Бакуда хьанвач. Гьар са мани залди гурлу капаралди кьабулзавай. Аквазвайвал, сейли композитордивай Билал Адилован лирикадин лейтмотив кьуна, адан лиризм, образар нотайралди агакьариз алакьнава. Зун са суьгьуьрдин алемдиз-гафаринни авазрин сигъавсиятдин са дуьнядиз аватнавай.
Концертда Дагъустандин халкьдин артистар тир Роза Максумовади, Фаризат Зейналовади, лайихлу артистар Руслан Пирвердиева, Бесханум Гуьлмегьамедовади, Седакъет Саидовади, Магьира Шириновади, Бахтияр Саидова, Рафэл Къачабекова, жегьил манидарар тир Майя Алимутаевади ва Ислам Велиханова иштиракзавай.
ТIвар-ван авай музыкант Расим Бекерова регьбервал гузвай “Кард” ансамблди тамамарзавай мелодияр, Завир Нажафаван “Жигитар” кьуьлерин ансамблди кьегьалрин алакьунар вирида разивилелди кьабулзавай..
Программадик акатнавай вири манияр саки килигзавайбурун кефийрихъ, руьгьдихъ галаз кьадайбур тир.
Бесханум Гуьлмегьамедовади тамамарай “Диде чан” маниди парабурун вилерай гьикI накъвар авадарнатIа, гьакI Роза Максумовади лагай “Дамах ая” ва Майя Алимутаевадин “Куьн сагърай” манийри килигзавайбурун ватанпересвилин гьиссерал звал гъана. Майядин энергетикади жегьилар сегьнедиз кьуьлериз акъатуниз мажбурна… Уникал ванцин сагьиб тир Седакъет Саидовадин “Дидедин чIал” манидилай кьулухъ акъваз тавуна капар ягъазвай залди… Ингье, Фаризат Зейналовадин мецелай лирика… “Хатур хамир дидедин”, “Эвера” манийри ва ахпани халкьдин артистди Руслан Пирвердиевахъ галаз лагьай “Каниди” дуэтди залдиз са маса гьава гъана… Къагьриман Ибрагьимова вичин гьеле 90-йисара дуэтдин уртах тир Седакъет Саидовадихъ галаз тамамарай “Лагь са Перизада…” композициядин иервили вири мягьтеларнавай.
Концертда чи ихтиярдиз гайи манийри саки чи рикIерив мани лугьуз туна, руьгьдик дамах кутуна, носталжиядин, канивилин гьиссер къарагъарна. Гьавиляйни пуд сятдилай виниз чIугур мярекатда вахт гьикI акъатнатIани садани кьатIанач.
Эхирдай мярекат тухузвай Руслан Шейдаева ва Кемале Сафаровади шаир Билал Адиловазни композитор Къагьриман Ибрагьимоваз сегьнедал эверна. Залди “Ша, акъатин Селибурдал” мелодиядалди кIвачел къарагъна капар ягъазвай. Им халис сувар тир. Музыкадинни поэзиядин сувар…

Раида Ревшан