Qeysəddin İsgəndər oğlu İsrafilov

 Yaxşı insan, fəal ziyalı və mütəxəssis Qeysəddin İsrafilov dünyasını dəyişdi.

 

O, 1948-ci ildə Həzrə kəndində anadan olmuş, orta təhsilini tamamladıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olaraqoranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Universitet auditoriyasından birbaşa yenə doğma məktəbə qayıdaraq 17 il sərasərəllim kimi çalışmış, neçəneçə yeniyetməni elmin bu sahəsiüzrə mütəxəssis olmağa həvəsləndirmişdir. 1987-ci ildə kənd XDSİKnin sədri seçilməyiilə onun həyatında daha məsuliyyətli, şərəfli birmərhələ başlandı. Müstəqilliyin ilk illərindənyəni 1992-ci ildən 2004- ilədək RİHbaşçısının Həzrə İƏ üzrə nümayəndəsi vəzifəsində işləyərək sərhəd kəndlərində sağlamabhavanın qorunmasına, bölgədəki çox saylı zastavalarla işgüzar, səmimi əlaqələr qurmağa, ümumiyyətlə rayonun ictimaisiyasi həyatında fallığı ilə seçilməyə nail olmuşdur.

 Hamının gözüqabağında olan birin sankimio, buillərdə şəxsihəyatdada nümunə göstərmiş, möhkəmtəməl üzərində qurduğuailədətərbiyələndirdiyi övladlarını Vətənə, xalqa, elobaya sədaqətli insanlar kimi ərsəyə gətirmişdir.

 Dövlət işindənayrıldıqdansonrao, yenidənpedaqojisahəyəqayıtmış, ağırxəstəliyədüçar olanadək gənc nəslin təlimtərbiyəsiilə məşğul olmuşdur.

 Qeysəddinəllim qəzetimizin dostu, təəssübkeşivə köməkçisiidi. Ömrünün son gününədək mütaliədən qalmayanziyalıilknövbədəQusarıoxuyar, təklif, iradvəməsləhətləriniçatdırardı.

 Yüksəkdərəcəli ziyalı, səmimi insanolan Qeysəddin İsrafilovun nurlu xatirəsi doğmalarının və yaxınlarının, dostlarının, yetirmələrinin, bütün onu tanıyanların xatirəsində daima yaşayacaqdır.          

 Qusarqəzetininkollektivi